Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Moso, s.r.o. jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
 
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Moso, s.r.o., kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 
 
Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.
 
1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 10-ti pracovních dnů po obdržení objednávky.
 
2. Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku, požaduje-li kupující jiný druh přepravy (např. v případě objednání většího množství zboží), je nutné se domluvit předem telefonicky na čísle tel: +420 603 111 305
 
3. Poštovné podle platného ceníku České pošty.
 
4. Moso, s.r.o. si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.
 
 
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 
1. Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 a obchodního zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem max. do 30ti dnů.
 
 
Reklamace
 
1. Případné reklamace uplatňuje kupující na adrese:
 
MOSO s.r.o.
Palackého 68
Soběslav
392 01
tel.: +420 603 111 305
e-mail: obchod@moso.cz
 
Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).
 
2. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 
3. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv.vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.
 
 
Závěrečná ustanovení
 
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny Moso, s.r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

MOSO - váš dodavatel technologií DeLaval © 2020